نام محمود
نام خانوادگی نیکوفرد
رشته تحصيلي مهندسی برق
مدرک تحصیلی PhD
مرتبه علمي استادیار
پست الکترونیکی Mnik@kashanu.ac.ir
 
اخبار